04/02/11

Microsoft i lhenguistas ajúntan-se para mantener i dibulgar la lhéngua mirandesa


La Microsoft, l Anstituto de Lhenguística Teórica i Cumputacional i la Associaçon de Lhéngua Mirandesa ténen an zambolbimiento un porjeto tecnológico ‘einobador’ para mantener l ansino i dibulgaçon de la lhéngua mirandesa
L’einiciatiba ajunta specialistas an software i an lhénguística i bai-le a premitir a quien scribe an mirandês oubir “ua boç sintética naqueilha lhéngua” ou “a quien fala, ber la scrita recoincida an testo pa la mesma lhéngua”.
L porjeto ye cunsidrado cumo “fundamental”, seia pa l’ambestigaçon de la lhéngua mirandesa, seia pa l ansino i coincimiento de la segunda lhéngua oufecial de Pertual, ousando cumo ferramientas las mais nuobas tecnologies de anformaçon i quemunicaçon.
An declaraçones a la Agença Lusa, l director de ambestigaçon de la Microsoft Pertual, Miguel Sales Dias, dixo que l porjeto passa pula criaçon de un sistema de fala que reconheça l léxico fonético de la lhéngua mirandesa.
“Nós zambolbemos tecnologies de base que seran ousadas por quien zambuolbe aplicaçones pa l ansino, pa las çponiblizar apuis a quien ansina l mirandés, seia na forma falada, seia na forma screbida”, adelantrou l ambestigador.
Ls ambestigadores metidos ne l porjeto acradítan que la tecnologie zambolbida poderá ser ousada para “melhorar” ls modelos de ansino i dibulgaçon de l mirandés fuora de la sue ária d’anfluença (Miranda de l Douro, Bumioso i Mogadouro).
“Ls cuntenidos zambolbidos pula Microsoft son çtinados a quien zambuolbe aplicaçones, yá que se aperséntan cumo un mecanismo de apoio a la quemunidade científica que se dedica al studo de l mirandés. Son recursos únicos que seran çponiblizados an modo lhibre”, adelantrou Miguel Sales Dias.
Quando estas aplicaçones stubíren çponibles, ls falantes i studiosos de l mirandés ban a poder cuntrolar ls resultados alcançados, puis, nesta altura, “ls cuntenidos solo se çtínan a ambestigadores na ária de l mirandés”.
Ls purmeiros demustradores poderan star çponibles pa la quemunidade científica deiqui por meianho.
A médio prázio, ls quaije a 500 alunos que stúdan mirandés ne l Agrupamiento de Scuolas de l cunceilho de Miranda de l Douro poderan aplicar estas nuobas ferramentas ne ls sous computadores personales.
“Las nuobas ferramientas puoden ser aplicadas an todos ls computadores que téngan l sistema ouparatibo Windows, adelantrou l repunsable de la Microsoft.
Na oupenion de ls ambestigadores, este ye l purmeiro i a la par un porjeto “fundamental para mantener biba” la lhéngua mirandesa ne l mundo académico.
“Al mesmo tiempo, ls falantes de l mirandés pássan a benefeciar de abanços tecnológicos nas sues ferramientas de ansino. Estes recursos nun eisísten na lhéngua mirandesa. Ye un porjeto que stá a ser eilaborado pula purmeira beç an lharga scala, cun culidade profissional”, concluiu Miguel Sales Dias.
.
.
[traduçon/reproduçon de l testo de l'Agença Lusa que onte dou ourige a la publicaçon de amboras an quaije todos ls meios de quemunicaçon social.
Lhembra-se que este blogue yá eiqui reproduziu anterbistas cun Miguel Sales Dias, Sónia Braga i José Pedro Ferreira, que fúrun publicadas na Fuolha Mirandesa. Fui de eiqui que la Agença Lusa fui a sacar las amboras.]
.
.

1 comentário:

leonardo antao disse...

Buonas nuites Amadeu:

Esta ambora dá-mos muita sperança i sastifaçon a tó ls mirandeses.

Todo l trabalho ‘einobador’ para melhorar l'ansino i dibulgaçon de l mirandés ye mui precioso pa la manutençon fetura de la lhéngua.

Ls maiores sucessos pa todos ls partecipantes neste porjeto.

Un abraço,
Leonardo