16/03/16

Berdades berdadicas

 


- Hai un dito dezideiro que diç : para eiducar un garoto ye perciso ua aldé anteira. Dízen tamien que este dito ye africano, nun sei se ye, l que sei que tamien assi ye porqui.

- L sapo que se quedar ne l fondo de l poço, cuida siempre que l cielo ye de l tamanho de un arco de corrida……….

- L mundo ye cumo un speilho se le amostrarmos mala cara, el botamos mala cara, se le botarmos un sunriso el botamos un sunriso.

- Un sunriso ye cumo ua lhuç nua jinela de l'alma, andica que l coraçon stá andrento de casa.

- Inda que haba cientos de falas (lhénguas) ne l mundo, l sunriso fala-las todas. Un sunriso bal pur mil palabras.

- Naide percisa tanto dun sunriso, cumo quien nunca tubo un para dar.

- Quantas bidas se çperdíçan tentando percurar ua felcidade que yá se ten, mas quantas bezes nun la béien. La berdadeira felcidade stá an saborear l que tenemos i nó an sentirmos-mos mal cun aqueilho que nun tenemos.

- La felcidade ye un camino nun un çtino.

- Se choras pur haber perdido l sol, las lhágrimas nun te déixan ver las streilhas…..

 
 
 


Sem comentários: